Sakrament małżeństwa

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować dzień i godzinę ślubu najpóźniej trzy miesiące przed terminem zawarcia małżeństwa. Nie wcześniej niż trzy miesiące przed wyznaczonym terminem narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej i przedstawiają następujące dokumenty:

  • dowody osobiste
  • świadectwo chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii niż parafia ślubu) z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu lub osobne świadectwo bierzmowania
  • świadectwo ukończenia katechezy (indeks)
  • zaświadczenie ukończenia kursu dla narzeczonych i spotkań w poradni rodzinnej
  • dane personalne świadków
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące!), jeżeli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt związku małżeńskiego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka


Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w naszej parafii.